Rubik Cube

Your browser doesn't support WelGL, or you need to enable it.
X Axis Clockwise X Axis Counterclockwise
X+ Axis Clockwise X+ Axis Counterclockwise
X- Axis Clockwise X- Axis Counterclockwise
Y Axis Clockwise Y Axis Counterclockwise
Y+ Axis Clockwise Y+ Axis Counterclockwise
Y- Axis Clockwise Y- Axis Counterclockwise
Z Axis Clockwise Z Axis Counterclockwise
Z+ Axis Clockwise Z+ Axis Counterclockwise
Z- Axis Clockwise Z- Axis Counterclockwise

Randomize A Cube

Solve Cube A
Solve Cube B

Reset View

Author: Chaofan Yang(yangcf10@gmail.com), Kun Qian(qiank10@gmail.com) & Xin Zhao(zhaoxin19@gmail.com)